top of page

Algemene Voorwaarden My Beans – Specialty Coffee Discount

 

EEDI BV – My Beans Astridlaan 1, 3900 Pelt Belgie - BTW BE:0877.296.704

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • My Beans: Handelsnaam van rechtspersoon EEDI BV die producten en diensten waaronder abonnementen op afstand levert aan consumenten en bedrijven hoofdzakelijk maar niet uitsluitend via de websites mybeans.nl en mybeans.be

 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met My Beans.

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het door My Beans georganiseerde systeem, onze website en daar aan gerelateerde systemen, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en My Beans gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.

 • Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.

 • Dag: kalenderdag.

 • Voortgezette overeenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Beans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen My Beans en de Klant.

Het Aanbod

 1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Klant mogelijk te maken. Als My Beans gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Beans niet.

 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit houdt met name in:

 • de prijs, exclusief belastingen;

 • eventuele leveringskosten;

 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen;

 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

 • de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of, in voorkomend geval, de termijn voor de honorering van de prijs

 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de Klant deze kan raadplegen;

 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de ononderbroken of periodieke levering van producten of diensten.

Het contract

 1. De overeenkomst tussen My Beans en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant de aanbieding van My Beans accepteert door het op de website aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van My Beans, anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Klant op dezelfde wijze waarop My Beans het aanbod aan Klant doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Beans onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt My Beans passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal My Beans daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. My Beans kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien My Beans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht

 1. A) Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Klant. B) Bij aankoop van abonnementen kan er geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht aangezien het abonnement, (bestaande uit een exclusieve kortingscode), direct gebruikt kan worden om aankopen te doen.

 2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht voor producten zal de Klant zorgvuldig om gaan met het producten. Betreft het product koffie(bonen) dan zal de Klant de verpakking van de koffie(bonen) gesloten houden. Daarna zal de Klant de zak koffie(bonen) in originele staat en verpakking onverwijld aan My Beans retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van My Beans.

 3. Gezien de garantie van versheid van koffie producten én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de My Beans’s koffieproducten niet binnen 10 dagen na dato van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van My Beans.

 4. Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: My Beans, Astridlaan 1, 3900 Pelt Belgie.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor rekening van de Klant.

 2. Indien de Klant een betaling heeft verricht, zal My Beans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Gegevensbescherming

 • Wanneer de Klant iets bestelt op onze website en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Klant, verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Hoe wij dit doen valt te lezen in onze privacyverklaring.

De prijs

 1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.

 2. Persoonlijke kortingscodes waarin My Beans voorziet aan individuele klanten, zijn bedoelt om nieuwe betalende klanten te werven uit onze eigen directe kring (zoals via social media, e-mail, of van mond tot mond). Deze kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verschaft worden, en/of voor commerciële doeleinden.

 3. Het is niet toegestaan om de merknaam My Beans, dan wel andere combinaties van onze merknaam, daarmee inbegrepen een verkeerde spelling, te gebruiken voor één en/of meerdere urls en daarmee internetverkeer aan te trekken wat ingezet kan worden om My Beans kortingscodes te verspreiden.

 4. Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat My Beans het gebruik van de kortingscodes zal ontzeggen. Ook behoudt My Beans zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

 5. In het geval van een schending van artikelen 2,3,4, behoudt My Beans zich het recht juridische actie te ondernemen en daartoe de middelen te gebruiken waarin de Belgische wet voorziet.

 6. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

 7. In afwijking van het vorige lid kan My Beans producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop My Beans geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 8. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.

 9. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien My Beans dit bedongen heeft en a. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 10. Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn inclusief BTW.

Termijnen: duur, beëindiging en verlenging

Opzegging

 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet worden opgezegd. De Klant kan ten allen tijde te kennen geven zijn abonnement te willen stopzetten door het contactformulier op de website in te vullen. Na de einddatum van het abonnement en na bevestiging door My Beans wordt dan het abonnement stopgezet. Gedurende de looptijd van het abonnement kan de Klant nog zijn kortingscode blijven gebruiken.

 • Bij opzegging van het abonnement verliest de Klant ook zijn persoonlijke kortingscode en heeft hierdoor geen recht meer op korting bij de deelnemende branderijen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Klant de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Ontbinding

 1. In het geval dat de Klant zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan My Beans gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Klant te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:

 • a. My Beans kan de Klant de gelegenheid geven om binnen een door My Beans gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en

 • b. My Beans kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1. My Beans zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Klant te verhalen op de wijzen waarin de Belgische wet voorziet.

Looptijd

 • De standaard looptijd van een abonnement is 12 maanden (1 jaar).

 • Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling

 1. Voor betaling door Klant aan My Beans kan Klant slechts gebruik maken van door My Beans aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.

 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van My Beans beschikbare betalingsportal, geeft de Klant My Beans uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen.

 3. Betaling door Klant vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Klant en My Beans. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.

 4. Als de Klant niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan My Beans een bedrag van EUR 5,50 aan kosten in rekening brengen.

 5. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal My Beans een herinnering versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is My Beans gerechtigd het door de Klant afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Klant.

 6. My Beans biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.

 7. My Beans incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Klant geplaatste bestelling.

 8. Wanneer Klant tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door My Beans te incasseren bedrag, behoudt My Beans het recht van de automatische afschrijving totdat het abonnement door Klant wordt stopgezet.

 9. De Klant heeft de plicht om My Beans tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Beans.

 2. De bij My Beans ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door My Beans binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die My Beans heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen My Beans en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

bottom of page